หน้าแรก » บทความน่ารู้ » การใช้เกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E เพื่อพัฒนาทักษะ

การใช้เกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E เพื่อพัฒนาทักษะ

โพสต์โดย : เหมือนขวัญ จันทร์สนิท เมื่อ 26 พ.ย. 2559 14:50:38 น. เข้าชม 15645 ครั้ง

การใช้เกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E เพื่อพัฒนาทักษะ ☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>  
Share on Google+  รับทำเว็บโรงเรียน 3900 ใช้งานได้เลย GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 

การใช้เกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E เพื่อพัฒนาทักษะ

หมวดหมู่ : บทความน่ารู้

บทคัดย่อ

ชื่อวิจัย        รายงานการใช้เกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E เพื่อพัฒนาทักษะ

                กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื้อผู้วิจัย     นางสาวเหมือนขวัญ  จันทร์สนิท

ปีการศึกษา  2559

               การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

               กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) เกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (2) แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

               ผลการศึกษา พบว่า

1.       เกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่า

ประสิทธิภาพเท่ากับ 77.03/85.25 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1

2.       ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2

3.       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อเกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้

แบบ 5E อยู่ในระดับ มาก

 

 


หมวดหมู่ : บทความน่ารู้

***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน กดไลค์ให้ด้วยนะครับ***

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

สื่อ บทความน่ารู้

ข่าว ล่าสุด

facebook