หน้าแรก » คู่มือสอบ » ข่าวด่วนๆๆ เปิดชัวร์!! สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น ปี2561 เช็ค 16 สาขาวิชาเอกที่คาดว่าจะรับสมัครที่นี่

ข่าวด่วนๆๆ เปิดชัวร์!! สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น ปี2561 เช็ค 16 สาขาวิชาเอกที่คาดว่าจะรับสมัครที่นี่

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 4 ก.ย. 2561 09:23:25 น. เข้าชม 4022 ครั้ง

ข่าวด่วนๆๆ เปิดชัวร์!! สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น ปี2561  เช็ค 16 สาขาวิชาเอกที่คาดว่าจะรับสมัครที่นี่ ☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>  
Share on Google+  รับทำเว็บโรงเรียน 3900 ใช้งานได้เลย GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 

ข่าวด่วนๆๆ เปิดชัวร์!! สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น ปี2561 เช็ค 16 สาขาวิชาเอกที่คาดว่าจะรับสมัครที่นี่

หมวดหมู่ : คู่มือสอบ

ข่าวด่วนๆๆ เปิดชัวร์!! สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น ปี2561  เช็ค 16 สาขาวิชาเอกที่คาดว่าจะรับสมัครที่นี่

เปิดชัวร์!! สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น ปี2561  เช็ค 16 สาขาวิชาเอกที่คาดว่าจะรับสมัครที่นี่
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 10 เรื่อง "การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

ความโดยรวม พบว่า...

กรณีองค์กรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งที่ว่าง ให้จัดส่ง "คำร้อง ให้ กสถ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน" 

โดยให้ระบุชื่อตำแหน่ง ซึ่งหากเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ระบุสาขาวิชาเอกที่ต้องการ และจำนวนอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันตามแบบคำร้องฯ ให้จังหวัดเพื่อรวมรวมข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด และส่งคำร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ส่งให้สำนักงาน ก.จ. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561สำหรับแนวโน้ม กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบรอบใหม่ ปี พ.ศ.2561 มีดังนี้

1) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์
2) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผล
4) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา
5) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย
6) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน
7) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ
8) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
9) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย
10) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร
11) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม
12) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล
13) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย
14) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
15) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี
16) ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย 

*** กลุ่มวิชาเอกเบื้องต้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง (ทั้งนี้ให้รอประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้ง)
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบก่อนหรือในวันปิดรับสมัครสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค/เขต”
 (2) ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง“ครูผู้ช่วย”และ“ครูผู้ดูแลเด็ก”นอกจากมีคุณสมบัติตาม (1) แล้วต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน


บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
 - ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน)
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
 - ปฏิบัติงานที่หลักเกี่ยวกับการจัดป ระสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียน รู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายอ้างอิงข้อมูลจาก :: เว็บไซต์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
http://www.dlaapplicant2560.com
 
ซึ่งก็เท่ากับว่า จะมีการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 อย่างแน่นอน
 
โปรดติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง หากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ครูวันดีจะนำเสนอ ที่แฟนเพจ ครูวันดีดอทคอม - เปิดสอบครู สมัครงานราชการ นะครับ

รายละเอียดที่ www.ไปสอบ.com
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.thหมวดหมู่ : คู่มือสอบ

***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน กดไลค์ให้ด้วยนะครับ***

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

สื่อ คู่มือสอบ

ข่าว ล่าสุด

facebook